Product Key Explorer نرم افزاری می باشد که به کمک آن کاربران قادر خواهند بود تا شماره سریال نرم افزار های نصب شده بر روی سیستم را کشف نموده و آن ها را برای استفاده در موارد مورد نیاز ذخیره نمایند. این نرم افزار با استفاده از روش های مختلف قابلیت استخراج شماره سریال بیش از 500 نرم افزار مختلف را استخراج کند. این نرم افزار محصولی از Nsasoft می باشد.Product Key ExplorerSize : 4400kb